สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การขอหนังสือเดินทาง

การขอหนังสือเดินทาง
การขอหนังสือเดินทาง
(PASSPORT)
หนังสือเดินทางมี 4 ประเภท คือ
1. หนังสือเดินทางฑูต
2. หนังสือเดินทางราชการ F   (เล่มสีน้ำเงิน)
3. หนังสือเดินทางราชการ G  (เล่มสีน้ำตาล)
4. หนังสือเดินทางประชาชน   (เล่มสีแดง)
 
การติดต่อขอทำหนังสือเดินทางประชาชน และหนังสือเดินทางราชการ
ที่กองหนังสือเดินทางต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โทร. 0 2643 5000
กรมการกงสุล เลขที่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ โทร. 0 2981 7170 ต่อ 2237-8, 0 2981 7267
(หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางประชาชน)
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 8 โทร. 0 2884 8822, 0 2884 8832
(หนังสือเดินทางประชาชน)
 
หนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ
เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางราชการ
1. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง 1 ชุด (ฟอร์มแบบ 1)
2. หนังสือนำจากต้นสังกัดถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
3. สำเนาเรื่องอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาบัตรข้าราชการ
6. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว เซ็นต์ชื่อหลังรูป 3 รูป (กรณีต่ออายุใช้ 1 รูป และรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
7. สำเนาทะเบียนสมรส / หย่า (เฉพาะสตรี)
ระยะเวลา 4   ทำการ
ค่าธรรมเนียม หนังสือเดินทางราชการยกเว้นค่าธรรมเนียม
อายุหนังสือเดินทาง   4   ปี
   
หนังสือเดินทางสำหรับประชาชน
เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทาง
1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
2. ต้องไปทำด้วยตนเองที่กระทรวงการต่างประเทศ
   (กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ / เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 8)
ระยะเวลา 5   ทำการ
ค่าธรรมเนียม 1,000.- บาท
อายุหนังสือเดินทาง 5    ปี
   
รายชื่อประเทศที่มีความตกลงเกี่ยวกับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางกับประเทศไทย
(ผู้ถือหนังสือเดินทางไม่ต้องขอ VISA)
1. หนังสือเดินทางทุกประเภท อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
   1.1 ฮ่องกง 1.2 มาเลเซีย
   1.3 เกาหลีใต 1.4 บราซิล
   1.5 เปรู 1.6 อินโดนีเซีย
   1.7 แอฟริกาใต้ 1.8 ฟิลิปปินส์
   1.9 เวียตนาม 1.10 สิงคโปร์
2. หนังสือเดินทางทุกประเภท อยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
   2.1 บรูไน
3. หนังสือเดินทางราชการ อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
   3.1 อินเดีย
4. หนังสือเดินทางราชการ อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน
   4.1 เกาหลีใต้ 4.2 หมู่เกาะโซโลมอน ณ กรุงแคนเบอร์รา 4.3 เปรู
   4.4 ฟิลิปปินส์ 4.5 ตุรกี 4.6 เบลเยี่ยม
   4.7 ลักเซมเบอร์ก    4.8 เนปาล 4.9 ชิลี
   4.10 ฮังการี 4.11 สโลวัก 4.12 โปแลนด์
   4.13 เยอรมัน    4.14 เนเธอร์แลนด์ 4.15 อิสราเอล
   4.16 อิตาลี 4.17 เช็ึค 4.18 สวิตเซอร์แลนด์
(รวมลิกเคนสไตลน์)
   4.19 โรมาเนีย 4.20 อาร์เจนตินา 4.21บราซิล
view