สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของจีน

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของจีน

   วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของจีน

二月十九日   观音菩薩聖誕          วันที่ 19 เดือน ยี่ ( จีน ) เป็นวันเกิดของพระโพธิสัตว์กวนอิม

六月十九日   观音菩薩成道            วันที่ 19 เดือน หก ( จีน ) เป็นวันที่พระโพธิสัตว์กวนอิมบรรลุสัมโพธิญาณ

九月十九日   观音菩薩出家            วันที่ 19 เดือน 9 ( จีน ) เป็นวันออกบวชของพระโพธิสัตว์กวนอิม

二月二十一日   普贤菩薩聖誕       วันที่ 21 เดือน ยี่ ( จีน ) เป็นวันเกิดของพระสมันตรภัทรโพธิสัตว์

四月初四日   文殊菩薩聖誕           วันที่ 4 เดือน 4 ( จีน ) เป็นวันเกิดของบพระมัญชุศรีโพธิสัตว์

七月三十日   地藏王菩薩聖誕      วันที่ 30 เดือน 7 ( จีน ) เป็นวันเกิดของพระตี้จ้างโพธิสัตว์

view