สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โปรแกรมทัวร์พม่า

                                       โปรแกรมทัวร์ พม่า  

โปรแกรม :

ทัวร์พม่าดีดี!! 3 วัน 2 คืน พัก 5 ดาวโรงแรมเรือ

ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน

พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา

พิเศษ !!!! สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสาฯ

พัก 5 ดาว Vintage Luxury Hotel (โรงแรมเรือ)

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่   Click


วันที่หนึ่ง       กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุ                      อินทร์แขวน 


วันที่สอง       ย่างกุ้ง – หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย – พระพุทธรูปไจ้ปุ่น – พระธาตุมุเตา                      – พระราชวังบุเรงนอง – คิมปูนแค้มป์ – พระธาตุอินทร์แขวน                               (รวมรถขึ้นพระธาตุ)

วันที่สาม       สิเรียม – เจย์ดีกลางน้ำเยเลพญา – ย่างกุ้ง – ตลาดสก๊อต  พระหิน                     อ่อน – เพนียดช้างเผือก – กรุงเทพฯ

 


ราคา : ราคาเริ่มต้น 11,500 บาท

กำหนดเดินทาง : ปี 2560

ตุลาคม : 5-7, 6-8, 12-14, 13-15, 14-16, 19-21, 20-22, 21-23, 22-24, 26-28, 27-29, 28-30 ต.ค. 60 

พฤศจิกายน : 2-4, 3-5, 4-6, 5-7, 9-11, 10-12, 11-13, 12-14, 16-18, 17-19, 18-20, 19-21, 23-25, 24-26, 25-27, 26-28 พ.ย. 60

ธันวาคม : 1-3, 2-4, 3-5, 4-6, 7-9, 8-10, 9-11, 10-12, 14-16, 15-17, 16-18, 17-19, 21-23, 22-24, 23-25, 24-26, 28-30, 29-31 ธ.ค. 60 / 30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 61, 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 61 

มกราคม : 1-3 ม.ค. 61 

อัตรานี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL)

-  ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย

-  ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ

-  ค่าที่พักระดับ 5 ดาว Vintage Luxury Hotel 1 คืน และ 3 ดาว 1 คืน (โรงแรมที่พระธาตุอินทร์แขวนมีแค่ ระดับ 3 ดาว Local เท่านั้น)

-  ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม

-  ค่ารถขึ้นพระธาตุอินแขวน

-  ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง

-  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ

-  อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ

-  ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)

อัตรานี้ไม่รวม

-  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

-  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ

-  ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ

-  ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD/วัน มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

-  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม

-  ค่าทำวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทำหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

-  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

-  ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 
view